17 October 2010

Happy Dussehra

सीमोल्लंघन विजयादशमीचे 

   ओलांडू सीमा अज्ञानाच्या, प्रवेश करू या राज्यी ज्ञानाच्या ||
जिथे ना द्वेष, भेद, भय, अशा राज्यी आनंदाच्या || १ ||

शस्त्रे उचला प्रेमाची, हृदये जिंकण्या विश्वाची ||
रावण जाळू विकारांचा, स्थापना करू या रामाची || २ ||

आनंदाचा सौरभ द्यावा, प्रेमाचा जयघोष करावा ||
सुवर्ण लुटावे मानवतेचे , दारिद्र्य त्यजावे दुर्बलतेचे || ४ ||

नको हीनता , नको दीनता, नको झुकणे अन्यायापुढे ||
सामर्थ्य, शक्ती, प्रेमभक्ती, आणू राज्य श्रीरामाचे  || ५ ||

विजयादशमीस विजयी होऊ, दारिद्र्य दु:ख सोडूनी देऊ ||
आरंभ करू या नवजगाचा, विश्व कुटुंब करण्याचा || ६ ||

या सारे जोडा हात, उद्घोष करा एकतेचा ||
मानवता, विश्वप्रेम, आणिक सौहार्दाचा || ७ ||

झटू या सारे, पुन्हा एकदा भारतमातेसाठी ||
वैभव रामराज्याचे पुन्हा एकदा आणण्यासाठी || ८ ||

आम्हा ना मान्य भेदभाव तो, क्षुद्र सीमा अहंकाराच्या ||
सारे विश्वच कुटुंब आमुचे, उद्घोष हा हिंदुत्वाचा ||  
उद्घोष हा वेदांचा || ९ || 

द्वेषाच्या सीमा उभारून, वंचना स्वत: ची करू नका ||
प्रेमाच्या या राज्यापासून दूर तुम्ही राहू नका || १० ||

आनंद इथे अद्वैताचा, लवलेश न भेद भयाचा ||
विसरुनी सारे क्षुद्र विचार, स्वीकारा हा नवा आचार || ११ ||

मानवतेचा विश्वप्रेमाचा, दसरा हा हिंदुत्वाचा ||
प्रसाद घ्या सगळे हा महायोग पुर्वाभ्यासाचा || १२ || 


नारायणे दिला विश्वासाठी, प्रसाद हा सर्वांसाठी ||
मोहिनी वाटी त्यास सदा आत्मसुखासाठी || १३ ||   

अव्हेर याचा करू नका, आनंदापासुनी वंचित राहू नका || 
राम हृदयी प्रकट होण्या वाट पाहे ||
त्यास 
दूर तुम्ही लोटू नका || १४ ||

कळकळीची विनंती, ही नारायणे सर्वा केली ||
अनुसरण तिचे सदा करा, प्राणपूजा ही सदा करा  || १५  || 

हृदयी ध्यास हाच धरा, प्राण माझा सखा खरा ||
प्राणपूजा हीच विश्वपूजा, आरंभ तिचा आज करा || १६ || 

आरंभ तिचा आज करा ||
आरंभ तिचा आज करा ||

    

16 October 2010

SIDDHAYOGA ( MAHAYOGA )-1

नमस्कार! आधीच्या भागात आपण काव्यरुपाने सिद्धयोगाचे वर्णन पाहिले. आज आपण सिद्धयोगाचे वर्णन विस्ताराने पाहू.


" ठेविले अनंते तैसेची रहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान. " 


भावव्याख्या : वरील ओळी आपल्या सर्वांच्या अगदी परिचयाच्या आहेत. आयुष्यात जे काही घडणार आहे, ते तर ईश्वराच्या इच्छेनेच! मग व्यर्थ चिंता करून काय मिळेल! शरीर आणि मन जळत राहील. म्हणून सदा समाधान बाळगावे. 


पण हे कसे शक्य आहे? मनात जर चिंता, काळजी, नकारात्मक विचार येत असतील तर करणार काय? नाही नियंत्रण होत! नकारात्मक विचार ऊर्जा खातात आणि सकारात्मक सुद्धा!

नामस्मरणाने हे सगळं शांत होतं, असं सारे संत स्वानुभवाने सांगतात. सिद्धायोगाने हे सहज सुलभ झाले आहे, कारण इथे केवळ सद्गुरुकृपाच सगळे करते. काही कारणाने शक्तिपात दीक्षा घेण्याची तयारी होत नसल्यास, तशी तयारी अपोआप व्हावी व सर्वांनाच हा सुंदर अनुभव प्राप्त व्हावा, म्हणून अपार करुणामयी सद्गुरुमाउली परम पूज्य श्री नारायणकाका ढेकणे महाराजांनी सिद्धयोग पूर्वाभ्यासाचा अनमोल खजिनाच सर्वांसाठी मुक्त करून दिलेला आहे.

सिद्धयोग साधनेने आणि त्याच्या पूर्वाभ्यासाने मनाचा हा छळ अगदी सहज आणि तत्काळ शांत होऊ शकतो आणि आनंदाचा खजिनाच, सदा प्रवाहित होणारा झराच  प्राप्त होऊ  शकतो. करायचे काय तर अगदी काहीही नाही. आश्चर्य वाटलं ना! अहो ! ही एक मोठी गम्मतच  आहे, अगदी ( fun ) मजाच आहे. आपोआप होणाऱ्या श्वासोच्वासावर मन अगदी सोडून द्यायचे. मनाला म्हण हवा तेवढा गोंधळ घाल. आम्हाला कसलीही भीती नाही. आमचा श्वास चालूय ना ! मग भीती कसली! आपलं म्हणून काही नियंत्रण ठेवायचच नाही.

नामस्मरणानेही हेच होणार. सतत नाम चालू आहे आणि साधना म्हणजे प्राणसाधना नियमित चालू आहे . मनाच्या सर्व वृत्ती अखंडपणे प्राणात / नामात विलीन होत जातात. मग उदय होतो परमशांतीचा आणि परमानंदाचा!

बस! हे शांतपणे, धीराने होऊ देत जावे, विचार निघून जाऊ द्यावे. कधी कधी त्रास वाटतो, नको हे सगळं! काही उपयोग होत नाही, असंही वाटतं. पण धीर सोडू नये, मनाचेच खेळ ते! घाबरायच काय. सद्गुरूंचे, ईश्वराचे (गुरु म्हणजे ईश्वर आणि ईश्वर म्हणजे गुरु !) वचन आहे सर्वांना " सर्वधर्मान  परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज| "  " अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद व्रतं मम| " प्राणात- साधना चालू  असताना आणि इतर वेळी नामात सर्व लीन होऊ देणं , म्हणजेच "सर्व धर्मान परित्यज्य". मनाच्या वृत्तींच्या आहारी जाण,  हेच तर मनाचे धर्म, त्यांच्या आहारी जाऊ नये,  त्यांचा परित्याग सहज झाला, मग तो अभय देणारच. 

सगळ्या संतानी हेच सांगितले आहे. सद्गुरुमाउली नारायण काकांनी वारंवार हाच उपदेश दिला आहे . प्राण हाच देव आणि देव हाच प्राण ! हेच वेगळ्या शब्दात म्हणजे  ' ठेविले अनंते ...' या शब्दांत सांगितले आहे . आपोआप  होणाऱ्या क्रियांना साधने /पूर्वभ्यासा दरम्यान पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे. पूर्ण अप्रतिकार! प्राणरूपी, चैतन्यरूपी आईस पूर्ण समर्पण. असा हा अमृताहूनही गोड सोप्पा अभ्यास सगळ्यांनी जरूर करून बघावा, अशी विनंती आहे. या नवरात्रात शक्तिची ही आत्मपूजा सर्वांनी अनुभवावी. सद्गुरुमाउलीने आपल्या सर्वांच्या कल्यानासाठी हे सुन्दर वरदानच दिलेले आहे, त्याचा अनुभव अगदी सगळ्यांनी घ्यावाच.  गुरूदेवांचा महान संकल्पच आहे, " सर्वे पि सिद्धयोग दीक्षिता: भवन्तु | ".

विचार हे कर्मांचे, शुभाशुभ कर्मांचे बीज आहे , त्यात जर ' ठेविले अनंते तैसेची ' राहील तर साधनेशिवाय इतर वेळही कर्मांवर हळूहळू नियंत्रण येईल, आणि ते पण आपोआप होऊ लागतील. मग ' चित्ती समाधान ' आपोआपच राहील.

आधी  आलेल्या प्रश्नांचे हेच उत्तर आहे. सिद्धयोगाच्या पूर्ण माहिती साठी परम पूज्य काकामहाराजांचे ' सिद्धयोग (महायोग )' हे पुस्तक बघावे, हे विनंती.

14 October 2010

SIDDHAYOGA ( MAHAYOGA )


Navaratri is going on and everybody is worshiping The Mother Goddess. I am a blessed disciple of Sadgurumauli H. H. Shri Narayankaka Dhekane Maharaj, in the Shaktipat Siddhayoga or Mahayoga. 

This is the simplest ever path of Sadhana for self realization and the worship of the Mother Goddess Shakti by herself, that is Aatmapujan.

Below is the poetic discription of this path, how It works, how It is useful and applicable in today's fast life and how this path is scientific.


सिद्धयोग ( महायोग )

कष्टाचा हा मार्ग नसे, आनंदाचा झराच असे |
आपोआप हा वाहणारा, शक्तीचा स्रोत असे || १ ||

शक्ती वसे अंतरी जी, जागृत होई गुरुकृपेने |
सुप्त असता गुप्त भासे, गुरुकृपेने प्रकट दिसे || २ ||

प्राणाधार कुंडलिनी, माता जी जगती वसे |
अंतरी ती आपुल्या वसे, गुरुकृपेने प्रकट दिसे || ३ || 

प्रकट होता तांडव करुनी, कर्माचे डोंगर नाशी |
क्षणात ती भस्म करी, पापांच्या महाराशी || ४ ||

मार्ग हा न इथेच थांबे, शुभकर्मेही जाळत राही |
उरता उरे प्राण केवळ, अद्भुत हा प्रलय जवळ || ५ ||

केवळ दिसे गुरुकृपेने,गुरुकृपेने गुरुकृपेने || 
झरा हा सहजी जवळ, तृप्त त्याने व्हावे केवळ || ६ || 

सिद्ध हा योग हा, गुरुकृपेचा महायोग हा ||
सद्गुरू कृपेचा दिव्य योग हा  || ७ ||

महायोग हा सहजी मिळाला ||
आत्मानंद हृदयी गवसला || ८ ||

जिंकू नका विकारांना, प्राण जिंके सहजी त्यांना ||
मारू नका विचारांना, प्राण घेई सहजी त्यांना || ९ ||

काम सोपे करणे न काही, गुरुकृपेचा अनुभव घेई ||
दु:खाने का रडत राहता, सुखाने का भ्रमत राहता || १० ||

संग घ्या प्राणाचा, अवचित गोड नामाचा |
बघा कुठे तो भ्रम आहे, आनंदची भरला आहे || ११ ||

अखंड संवाद सद्गुरूंशी, मिलाप होई अखंड त्यांशी ||
हवे अजुनी काय तुम्हाला, विचार करुनी सांगा जरा || १२ ||

अद्वैत झरा प्रस्फुटीत होई, कार्य सोपे साधुनी घेई ||
आनंदाचा अनुभव घेई, आनंद आनंद हृदयी घेई || १३ ||

आनंद आनंद, हृदयाचे स्पंदन आनंद ||
आनंद आनंद केवळ आनंद ||
जगती भरला आज आनंद || १४ ||

स्तोत्र हे पठण करता, साधनेत गती येई |
विघ्नांचे साऱ्या निर्दालन होई || १५ || 

आशिष हे नारायणाचे, वचन सर्वां सद्गुरूंचे ||
सदा सदा सदा राही अमिट हे बोल माझे || १६ || 

विश्वास मनी असो द्यावा, अखंड ध्यास हृदयी मिळावा ||
जीवन कृतार्थ मग होई, अंतरी दु:ख मुळी न राही || १७ || 

एकरूपता आज गुरूंशी, अनुभविली सहज साची ||
मी न उरले माझे काही, गुरुकृपा भरुनी राही || १८ ||

विघ्न असो साधनेतील, जीवनातील वा सूक्ष्मातील |
सर्वांचे निर्दालन होईल,त्रुटी कशाची कदा न राहील || १९ ||

भाव हृदयी जरा असावा, अनुभव मग सहजी घ्यावा ||
आता तरी सुटावी चिंता, दु:ख भयाची व्यथा || २० ||

विचारांना जाऊ द्यावे, विकारांना धुवू द्यावे ||
क्रियात शक्तीच्या, काही न करावे ||
आपोआप मग जीवन चालावे, निश्चिंत सदा जीवनी असावे || २१ ||

For the detailed information on Siddhayoga ( Mahayoga ) please visit the official website of Mahayoga http://www.mahayoga.org/.


   

11 October 2010

SARASWATI AARTI

Namaste all the readers!
Today is the fourth day of The Navaratri. Below is The Aarti of The Saraswati Mata, which is written by me by the grace of my SadguruMauli H.H. Shri Narayankaka Dhekane Maharaj.

जय देवी  जय देवी   जय सरस्वती माते
आरती ओवाळीता हृदयी तू वसते,  जय देवी  जय देवी... ||धृ.||

बुद्धी ज्ञानाची जननी ,विद्यादात्री तू अससी |
वागेश्वरी प्राणेश्वरी,  सरस्वती तू अससी ||
आरती तुझी करता दिव्य ज्ञान होते , जय देवी जय देवी ...||1||

माता साऱ्या जगताची , सरस्वती तू  अससी |
चालण्या हे जगत, शक्ती तू अससी ||
आरती तुझी करता ईश ज्ञान होते, जय देवी जय देवी ....||2||

कुंडलिनी रूपे तू शरीरी वससी ,
सद्गुरुरूपे तू कार्य सदा करसी |
भवसागर तरण्या,  हृदयी तू वससी||
आरती तुझी करता कृपा ज्ञान होते , जय देवी जय देवी ...||3|| 

10 October 2010

JAI MAHAKALI

Happy and a Devotional Navaratri to all the readers.


Today is the third day of the Navaratri festival and this is a heart felt puja of Mahakali by a few words.


Mahakali! Aadimaya, Jagnmata ( The mother of the whole world) Mahakali! She is extremely destructive and darkest black. So She is called as KaliMa, Mahakali.


Black color is the symbol of negativity, darkness and depression. Then why The Mother Goddess has become Black?


If She is our beloved Mother, then why She is so Destructive and Angry?


Wherever we read the description of the Param Ishwar, in The ShrimadBhagvadGeeta, The description written by Rishis, Maharishis and  Great Saints (Sants) by their own experience, we find that The God is like crores crores of Suns. Light means The God. Then why The Kali Ma who is The Shaktiroopa of The Param Ishwar, so Black?


"प्रकाश तू, तिमिर तूच "
"Oh Lord! You are The Light and you are The Darkness" -from तूच तू 

Is there anything Jada ( Static) or Chetan ( Alive) without The God or The Param Ishwar? So He or She that is our faith which Roop or form we like, is everything, everywhere. So she is the darkness and She is the light.

By the grace of The God we experience the joys, the happy days, the days of knowledge when we become really satisfied and happy.

But sometimes we get the sorrows, worries. We do not understand anything and feel the darkness and frustration everywhere, can not find the solution, we do not find anybody to help us. 

In that time also The Mother Kali says, " I am with you. Be courageous and fight boldly because my child! you are not alone, you were never alone. I am with you always. I won't let happen anything bad with you, never, you may not remember me always but how can I leave my dearest child alone? So do not worry. Your Ma Kali is with you!"  

" I am destructive and dangerous for the Adharmis , not for you my dear child. I have taken this form to protect you always. I am inside your heart so never feel weak, never behave like a weak. Be strong and live on the true Dharma and for the Dharma. I am there to destroy all the injustice."
Samartha Ramadas Swami preys to Lord Shriram


"सदा सर्वदा योग तूझा घडावा "
"Please be always with me."

The Mother says " Yes! I am always with you , in your every breath, I am The Pranarupi mother. "

Param Pujya Sadgurumauli Narayankaka Dhekane Maharaj always say , " Mother power is inside every breathing person, animal, in the form Prana."

Expierience the Love of The Mother Mahakali and The SadguruMauli ( Both are the same )in this Navaratri. Wish you a Happy Navaratri once again.
back to top