SIDDHAYOGA ( MAHAYOGA )


Navaratri is going on and everybody is worshiping The Mother Goddess. I am a blessed disciple of Sadgurumauli H. H. Shri Narayankaka Dhekane Maharaj, in the Shaktipat Siddhayoga or Mahayoga. 

This is the simplest ever path of Sadhana for self realization and the worship of the Mother Goddess Shakti by herself, that is Aatmapujan.

Below is the poetic discription of this path, how It works, how It is useful and applicable in today's fast life and how this path is scientific.


सिद्धयोग ( महायोग )

कष्टाचा हा मार्ग नसे, आनंदाचा झराच असे |
आपोआप हा वाहणारा, शक्तीचा स्रोत असे || १ ||

शक्ती वसे अंतरी जी, जागृत होई गुरुकृपेने |
सुप्त असता गुप्त भासे, गुरुकृपेने प्रकट दिसे || २ ||

प्राणाधार कुंडलिनी, माता जी जगती वसे |
अंतरी ती आपुल्या वसे, गुरुकृपेने प्रकट दिसे || ३ || 

प्रकट होता तांडव करुनी, कर्माचे डोंगर नाशी |
क्षणात ती भस्म करी, पापांच्या महाराशी || ४ ||

मार्ग हा न इथेच थांबे, शुभकर्मेही जाळत राही |
उरता उरे प्राण केवळ, अद्भुत हा प्रलय जवळ || ५ ||

केवळ दिसे गुरुकृपेने,गुरुकृपेने गुरुकृपेने || 
झरा हा सहजी जवळ, तृप्त त्याने व्हावे केवळ || ६ || 

सिद्ध हा योग हा, गुरुकृपेचा महायोग हा ||
सद्गुरू कृपेचा दिव्य योग हा  || ७ ||

महायोग हा सहजी मिळाला ||
आत्मानंद हृदयी गवसला || ८ ||

जिंकू नका विकारांना, प्राण जिंके सहजी त्यांना ||
मारू नका विचारांना, प्राण घेई सहजी त्यांना || ९ ||

काम सोपे करणे न काही, गुरुकृपेचा अनुभव घेई ||
दु:खाने का रडत राहता, सुखाने का भ्रमत राहता || १० ||

संग घ्या प्राणाचा, अवचित गोड नामाचा |
बघा कुठे तो भ्रम आहे, आनंदची भरला आहे || ११ ||

अखंड संवाद सद्गुरूंशी, मिलाप होई अखंड त्यांशी ||
हवे अजुनी काय तुम्हाला, विचार करुनी सांगा जरा || १२ ||

अद्वैत झरा प्रस्फुटीत होई, कार्य सोपे साधुनी घेई ||
आनंदाचा अनुभव घेई, आनंद आनंद हृदयी घेई || १३ ||

आनंद आनंद, हृदयाचे स्पंदन आनंद ||
आनंद आनंद केवळ आनंद ||
जगती भरला आज आनंद || १४ ||

स्तोत्र हे पठण करता, साधनेत गती येई |
विघ्नांचे साऱ्या निर्दालन होई || १५ || 

आशिष हे नारायणाचे, वचन सर्वां सद्गुरूंचे ||
सदा सदा सदा राही अमिट हे बोल माझे || १६ || 

विश्वास मनी असो द्यावा, अखंड ध्यास हृदयी मिळावा ||
जीवन कृतार्थ मग होई, अंतरी दु:ख मुळी न राही || १७ || 

एकरूपता आज गुरूंशी, अनुभविली सहज साची ||
मी न उरले माझे काही, गुरुकृपा भरुनी राही || १८ ||

विघ्न असो साधनेतील, जीवनातील वा सूक्ष्मातील |
सर्वांचे निर्दालन होईल,त्रुटी कशाची कदा न राहील || १९ ||

भाव हृदयी जरा असावा, अनुभव मग सहजी घ्यावा ||
आता तरी सुटावी चिंता, दु:ख भयाची व्यथा || २० ||

विचारांना जाऊ द्यावे, विकारांना धुवू द्यावे ||
क्रियात शक्तीच्या, काही न करावे ||
आपोआप मग जीवन चालावे, निश्चिंत सदा जीवनी असावे || २१ ||

For the detailed information on Siddhayoga ( Mahayoga ) please visit the official website of Mahayoga http://www.mahayoga.org/.